Рекламни сувенири и подаръци с цени - торбички, химикалки, чадъри


› вход› регистрация

Защита на лични данни

С приемането на настоящите общи условия лицето, което използва сайта дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Ей Ем Дизайн ЕООД и/или упълномощени от компанията трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока. Потребителският акаунт на всеки потребител може да бъде изтрит от базата данни на reklamanet.eu, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.


Рекламни сувенири и подаръци с печат